Winter Fire Safety Precautions

The rising number of households and agricultural land ravaged by fires every winter concerns the Newcastle Fire Service. It is a known fact that fires can never be prevented, since it`s crucial element in preserving nature. However, we can prevent fires from damaging items and areas of value.
It is therefore the role of each one of us to join efforts in the fight against unwanted fires.
The fire department has the following Fire Safety tips for the residents.
• Always remember all fires start small.
• Fires need oxygen, something to light it and something that can burn.
• Removing any of the three elements stops the fire.
• Avoid unnecessary open flames.
• Keep your property free of grown and dry vegetation.
• Make firebreaks around your property (farm).
• Check Fire Danger Index (FDI) with the Fire Protection Association (FPA) office and /or fire department before making a firebreak.
• Avoid accumulation of combustibles in an unprotected area.
• Do not take a chance with open fires on a windy day.
• Keep matches away from children
• Keep fuel can away from children
• Make sure you extinguish the fire after a braai.
• Report ALL FIRES you can see regardless of size.
• Switch off the heater and stoves when you go to bed or when leaving the house.
• Do not place heaters to close to bed linen or curtains or any combustible material.
• Do not overload electrical plug sockets.
• Do not leave children alone in the house with heater/stove on.
• Stay away from bad habits that can cause harm to life, property and environment.
• Report ALL FIRES on 034 312 1222

Izigwemamlilo nokuvikeleka kobusika
Ukukhula kwezindlu nobukhona kwamasimu kwenza imililo eminingi ngezikhathi zobusika, kuyazeka ukuthi imililo ayigwemeki kalula ngenxa yemvelo.

Ngezinye izindlela singavikela imililo ekuthen ingalimazi imfuyo nezindawo ezibalulekile. Kuwumsebenzi wethu ukuba sihlangane sibe yimbumba ekutheni silwe nemililo engenasidingo
Thina njengomnyango wezicishamlilo kanye nokuhlenga sinalezi ziqwashiso emphakathini.
• Khumbula yonke imililo iqala imincane.
• Umlilo udinga umoya (oxygen), udinga into ewumlilo njengomentshisi (heat) nento ezovutha (blanket).
• Uma ususa okukodwa kulokhu kokuthathu okuyizimbangela zomlilo kuyawumisa umlilo.
• Gwema imililo engenasidingo ezindaweni ezivulekile.
• Vikela isakhiwo singabi nesikhotha nezitshalo ezivulekile.
• Khanda ibhande (firebreak) uvikele isakhiwo.
• Landela imigomo ngokuthinta izicimamlilo uma ufuna ukwenza ibhande noma ukuvikela isakhiwo.
• Gwemani ukubeka inkunkuma endaweni engavikelekanga ngoba kungadala umlilo.
• Ungawubasi umlilo uma kunomoya.
• Ungabeki umentshisi lapho kufinyelela khona izingane.
• Ungabeki izigubhu eziphatha izinto eziwubulwangulwangu
• Cima umlilo uma benikade ninezoso.
• Bika ezicimamlilweni umlilo eniwubonayo ningabheki ubungako bawo.
• Cima izifudumezi (heater) kanye nezitofu ngaphambi kokuyolala noma uhamba endlini.
• Ungasondezi izifudumezi eduzane kwamakhethenisi, imibhede kanye nezimpahla ezisheshe zibambe umlilo.
• Ungatakelanisi izintambo zikagesi
• Ungashiyi izingane zodwa endlini nesitofu noma isifudumezi singacishiwe.
• Ungalahli isitompi sikagwayi etshanini obomile ngoba loko kungalimaza izimpilo, imfuyo kanye nemvelo.
• Bika yonke imililo kulenamba yosizo oluphuthumayo kulenombolo ethi 034 312 1222

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.