NEWCASTLE MUNICIPALITY TO EMBARK ON A REVENUE ENHANCEMENT STRATEGY

NEWCASTLE MUNICIPALITY TO EMBARK ON A REVENUE ENHANCEMENT STRATEGY

Newcastle Municipality has appointed Medaco Revenue Solutions to assist with the recovery of arrears debt owed by consumers in respect of property rates and service charges.

In addition, Medaco will assist consumer debtors in understanding the composition of their outstanding amounts and where necessary assist with the signing of payment arrangements with the Municipality.

Medaco will be contacting debtors via SMS, email and direct telephone calls to inform them of any outstanding debt owed to the municipality. All monies will be paid directly into the Newcastle Municipality’s banking account.

The Newcastle Municipality appeals with consumers for their cooperation with Medaco as they endeavour to assist the municipality with the collection of arrears debt.

 

UMASIPALA WASENYUKHASELA UZOQALA UHLELO LOKUKOLEKA IZIMALI

UMasipala waseNyukhasela useqoke iMedaco Revenue Solutions ukuba kube iyona elekelela ukuthola izikweletu ezikweletwa abathengi maqondana namanani entela yempahla nezinkokhelo zezinsiza.

iMedaco izibophezele ukusiza abathengi abakweletayo ekuqondeni ukwakheka kwemali abayikweletayo futhi bazophinde babalekelele ekusayindeni kwezindlela abazokhokhela ngazo uMasipala.

iMedaco izothinta abakweletayo ngama sms, i-email kanye nezingcingo eziqondile ukubazisa nganomangayisiphi isikweletu esisasele abasikweleta uMasipala. Zonke izimali zizokhokhwa ngqo kwi-akhawunti yasebhange kaMasipala waseNyukhasela.

UMasipala waseNyukhasela unxusa abathengi ukuba babambisane neMedaco njengoba bezama ukusiza uMasipala ngokuqoqwa kwezikweletu eziselele emuva.