Newcastle Library Closure [NOTICE]

NEWCASTLE LIBRARY CLOSURE
The Newcastle Library is currently under construction and will not be accessible to the public until further notice. Residents are requested to take note of the following:
• Provisions will be made at the Newcastle Library for residents that need to return books.
• No books can be taken out until further notice.

Residents may access the following alternative libraries in the meantime:
Fairleigh Library – Cnr of Centre and Robson Street, Fairleigh
Lennoxton Library – Cnr of Centre and St Bruno Street, Lennoxton
Madadeni Library – Lot 9326, Section G, Madadeni
Osizweni Library – Lot 8121, Section A, Osizweni
Ingagane Library – 8 Third Avenue, Ingagane

Any general enquiries regarding the Newcastle Library can be directed to:
• Nathi Hlophe – 084 588 9533 – nkosinathi.hlophe@newcastle.gov.za or
• Maria Linde – 034 328 7618 – maria.linde@newcastle.gov.za

Further updates will be posted on the Municipal website (www.newcastle.gov.za ) and social media. Follow us on Facebook (@newcastlemunicipality) and Twitter (@nnmunicipality)

We apologize for any inconvenience that has been caused by this, we look forward to opening the doors to a new and improved Newcastle Library.


UKUVALWA KWESKHUNGO SOMTAPO WOLWAZI (NEWCASTLE)
Sinazisa ngokulungiswa kwesikhungo Somtapo wolwazi saseNewcastle, Amalunga omphakathi angeke aze avunyelwe ukusisebenzisa size sinazise ngesikhathi esizayo. Abahlali bacelwa ukuba bazi lokhu okulandelayo:
• Abazovunyelwa kulesisikhungo abahlali abazo buyisa izincwadi.
• Ukubolekwa kwezincwadi akavunyelwe size sinazise ngokuzayo.

Abahlali bayacelwa ukuba basebenzise lezizikhungo zomtapo wolwazi ezilandelayo:
Fairleigh Library – Cnr of Centre and Robson Street, Fairleigh
Lennoxton Library – Cnr of Centre and St Bruno Street, Lennoxton
Madadeni Library – Lot 9326, Section G, Madadeni
Osizweni Library – Lot 8121, Section A, Osizweni
Ingagane Library – 8 Third Avenue, Ingagane

Abangaba nemibuzo mayelana nesikhungo somtapo wolwazi saseNewcastle bangaxhumana:
• Nathi Hlophe – 084 588 9533 – nkosinathi.hlophe@newcastle.gov.za or
• Maria Linde – 034 328 7618 – maria.linde@newcastle.gov.za

Eminye imilayezo ingatholakala ku(www.newcastle.gov.za ) nasezinkundleni zokuxhumana. Silandele kuFacebook (@newcastlemunicipality) no Twitter (@nnmunicipality)

Sithanda ukudlulisa ukuxolisa kakhulu ngokuphazamiseka komphakathi; sizimisele ukuvula iminyango yalesisikhungo soMtapo wolwazi esisha nesisezingeni okanye esiseqophelweni eliphezulu.

BE MSWANE
MUNICIPAL MANAGER