Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

2019 Budget Roadshow

April 28, 2019 @ 10:00 am - 5:00 pm UTC+0

NOTICE CS14/2019 ISAZISO CS14/ 2019
NEWCASTLE MUNICIPALITY PROPOSED IDP/BUDGET/PMS 2019/20 PUBLIC CONSULTATION MEETINGS

Notice is hereby given in terms of Section 22 of the Municipal Finance Management Act (Act No.56 of 2003) and Chapter 4 of the Municipal Systems Act (Act No. 32 of 2000) that his Worship, the Mayor CLLR Dr N.N.G Mahlaba invites all community members and stakeholders to the following Budget Roadshows:

ISAZISO NGEMIHLANGANO YOKUXHUMANA NEMIPHAKATHI MAYELANA NGOKWAMUKELWA KOHLELO OLUHLONGOZWAYO LWENTUTHUKO EDIDIYELWE/UHLAHLO LWABIWO MALI LONYAKA WEZIMALI KA 2019/20
Isaziso sikhishwe ngokuyalela koMthetho olawula ukusebenza kwezimali zika Maspala (Municipal Finance Management Act) Isigaba 22 (UMthetho No. 56 ka 2003) kanye nesahluko sesine so Mthetho Olawula uKwakheka KoMaspala (Municipal Systems Act No. 32 of 2000), ukuthi uMhlonishwa uSobaba wedolobha u Cllr Dr N.N.G Mahlaba umema onke amalunga omphakathi nazo zonke izinhlaka ezakhele imiphakathi yakithi kulemihlangano elandelayo yokuxhumana nemiphakathi mayelana nohlahlo lwabiwo mali:

Stakeholders : Ward 15,19,20,22,23,24,26,27,28,29 &31
Location : Phelindaba Sports Ground

For any enquiries, please contact the officials below during office hours:
Mayelana nemibuzo, ungaxhumana nalabasebenzi abalandelayo ngamahora okusebenza:

Mayor’s Office: S Mtshali
034 328 7737
sibonelo.mtshali@newcastle.gov.za

Draft Annual Budget: S Nkosi
034 328 7752
sisho.nkosi@newcastle.gov.za

Draft IDP Review: G. P Phiri
034 328 7656
Gilbert.phiri@newcastle.gov.za

Public Participation Unit: Z Dlamini
034 328 7675
Zakhele.dlamini@newcastle.gov.za

Details

Date:
April 28, 2019
Time:
10:00 am - 5:00 pm UTC+0
Event Category:

Details

Date:
April 28, 2019
Time:
10:00 am - 5:00 pm UTC+0
Event Category: