Christmas Message From The Mayor

Happy Holidays, Newcastle!

Mayor Makhosini Nkosi, on behalf of the Newcastle Municipality, wishes all citizens of Newcastle and KZN at large, a joyous festive season and a prosperous New Year.

Don’t drink and drive, obey the rules and regulations of the road. Enjoy with caution and a sense of responsibility.

Please remember that your life, as well as the lives of all citizens, is worth caring for.

Izilokotho Ezinhle kulaMaHolidi zeMeya Yomkhandlu

IMeya yaMasipala waseNewcastle uMakhosini Nkosi ufisela bonke abahlali base Newcastle
ne-KwaZulu Natali amaholidi amahle futhi agcwele injabulo noNyaka Omusha omuhle.

Abantu bayanxuswa ukuba bangashayeli bephuzile futhi bahloniphe imithetho yomgwaqo. Nizijabulise ngendlela evikelekile niphinde nihloniphe futhi nivikele izimpilo zenu Kanye nezabanye.

1 reply

Comments are closed.