NOTICE

Due to telephonic technical issues, please dial 087 287 5381 for Switchboard and 079 542 8228 for Protection Services. Thank you.

What’s Happening

Below is a list of all the latest news and notices on what’s happening in and around Newcastle KZN.

News & Notices

Notices

Facebook News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Comment on Facebook

Umhlola lo! Siyaxhashazwa nje lana, aphi amathuba omsebenzi kubantu uma usodolobha esethutha udoti.

Abantu bakithi amanuku sesikhuluma iqiniso, balahla phansi and they are not children! Uptown its not this dirty.

Ohee ☺️

Anime kancane u Afzul akaze aqhube mkhankaso kodwa our town was cleanest town aniboni yini kuthi inkinga ikuphi?

Isandla sidlula ikhanda babusodolobha

Kodwa ke vele nguye ozohola nalabaqambi manga abathi bangamavolontiya , becuthile ama parcels

Wafa uku cleaner lomtwana😅😂

Nkosi yami

Yekani phela ukulahla udoti phansi kuzoba u game over

Sodolobha

Awoke ujikele nangapha emalokshini webhut wabantu.

Umdlalo lo

View more comments

Newcastle Mayor Cllr. Dr Ntuthuko Mahlaba wishes all learners well as the new schooling calendar starts today.

Comment on Facebook

It seems like you care

Mlamleli Primary school grade 1 learners will start their first day in a shack. They don't have classes

🐅

Through the eyes of the media, please click on the link below:

newcastillian.co.za/2020/01/14/newcastle-mayor-cllr-dr-ntuthuko-mahlaba-brings-education-to-the-forefront/

Comment on Facebook

We kindly asking for job opportunities

🐅

Tuesday January 14th, 2020 - 9:21 pm

#KEEPINGNEWCASTLECLEAN ... See MoreSee Less

#KEEPINGNEWCASTLECLEAN

Comment on Facebook

Siyabonga kakhulu isimemo ku Mayor. Ngithanda leligama : INTERESTED MEMBERS OF THE PUBLIC ARE INVITED TO BE PART OF THE CLEAN UP, TOGETHER WE CAN KEEP OUR TOWN CLEAN🙌

Newcastle Mayor Cllr Dr N.N.G Mahlaba will be leading another Clean up Campaign tomorrow. 
Details are as follows:

Date: 15 January 2020
Time: 08:00 am
Meeting point: Newcastle Town Hall 

Interested members of the public are invited to be part of the clean up, 
Together We Can Keep our town Clean 

#keepingNewcastleclean

Comment on Facebook

😂😂😂

Last year 2019 more 200 employees lost their Jobs jiki jiki... people must volunteer to Clean up the Town... what's happening in our Newcastle vele😲😲😏😏🤔🤔

Tuesday January 14th, 2020 - 4:26 pm

USodolobha waseNyukhasela uCllr.Dr Ntuthuko Mahlaba uhola izinhlelo zezemfundo ngaphambili.
Ekugcineni lifezekile iphupho lika Nksz.Lindokuhle Mlangeni lokuba ngumnini wekhomputha esezingeni lesimanje Kanye nomshini wokugaya amaphepha, sindlulisa ukubonga kakhulu kuMeya waseNyukhasela u Cllr.Dr.Ntuthuko Mahlaba.UMlangeni, ongumfundi waseNyuvesi yaseNingizimu Afrikha(UNISA), uthi ukuphokophela kwakhe ekuphumeleleni ngamalengiso esikhungweni sezemfundo ephezulu kumholele ekutheni acele usizo ehhovisini likameya ngonyaka ondlule.UMeya Kanye noMqondisi wohlaka lwezobucwepheshe kuMasipala banxenxe ikampani nyokubonisana I Idol Consulting ukuba ingenelele.Injululwazi yakusasa uMlangeni uthokoze kakhulu uma uMeya emnikezela ngalezi nsizakusebenza.
Eziningi zezifundo zami zidinga ikhomputha,ngeshwa bengingakhoni ukuba nayo futhi besengizame izindlela ezinini.Besengiqale ukulahla ithemba ngaphambi kokuba nginikele kuMeya ngiyofuna usizo, ngithokoze kakhulu ukuthi ekugcineni ngisizakele.UMeya u Cllr.Dr Ntuthuko Mahlaba ufisele uMlangeni ukuphumelela ezifundweni zakhe.Ube esemcela kuba naye andlulisele umusa ofanayo kwabanye abadinga usizo uma esephothule izifundo Zakhe.
Thina siwuloMasipala ongayekethisi uma kuziwa kwezemfundo,uma kusemandleni ethu angeke singabaze ukusiza noma ubani owomele imfundo.UMongameli wokuqala wentando yeningi wathi imfundo iyisikhali esikhulu ekuguquleni umhlaba.Sifuna ukufezekisa amazwi kaMongameli wokutshala usiko lokufunda emphakathini wakithi.Sicela ukundlulisa futhi ukubonga ekampanini yezokuBonisana I idol ekuqinisekeni ukuthi iphupho likamLangeni liyafezeka, kusho uDr.Mahlaba.
Phambilini osukwini, 14 Jan 2020, uMkhandlu waseNyukhasela usingathe onqondonqodo kwezemfundo abavela kusosonke isifunda saseMajuba, ababambe iqhaza kumnyango wezeMfundo,Umeya woMkhandlu Kanye nabaholi beNdabuko.Lomhlangano obuseqhophelweni eliphezulu uvumelane ngokunyusa izinga lokuphumelela kusifunda.Isifunda siphumelele ngesibalo esiwu 85.2% okusibeke endaweni yesibili silandela uMkhandlu Ugu sithole u 86.3%. Izithunywa zivumelane ukusebenza ngokubambisana nabazali,amalunga omphakathi Kanye nokwehlisa izinga lokulova ezikolweni.Lokhu kushayelwe izandla uMeya waseNyukhasela uDr. Mahlaba ozibophezele ekutheni uMkhandlu uzozibophezela, futhi uzoliseka loluhlelo.Uphinde wamemezela ukuthi ihhovisi lakhe lizophinda kabili imali ebekelwe labo abadinga usizo, ukuqhuba izifundo zabo emazingeni aphezulu.
iNyukhasela inomlando ekukhiqizeni izinzululwazi.Asifuni ukulahlekelwa ilomlando kepha sifuna ukuwukhulisa.Siyaziqhenya ngabazali abaqinisekise ukuthi izingane zabo ziyaphumelela.NgengoMkhandlu sizoseka zonke izinhlelo ezizokwandisa ekukhuliseni izinga lemfundo kubafundi bethu. Sicela ukunxusa abafundi ukuba bafake izicelo zokuxhaswa kwezemfundo ehhovisi likaMeya, kusho uDr Mahlaba.
uDr.Mahlaba ufisela bonke abafundi ukuba baqale kahle kusasa njengoba izikole zivula nje.
Ukufaka izicelo zokuxhaswa ngokufunda ehhovisi likaMeya zivala ngomhlaka 20th January 2020.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Asiqhashwe bo

Yena u Mayor uyazama kodwa okufunekayo imali.kukho konke sidinga imali.mali mali.azame lapho nokuqeda omahlalela.

Tuesday January 14th, 2020 - 2:03 pm

News Flash:
Newcastle Mayor Cllr. Dr Ntuthuko Mahlaba leads from the front on education matters.

Lindokuhle Mlangeni’s dream of owning a brand new state-of-the-art laptop and a printer eventually came true, thanks to Newcastle Mayor Cllr. Dr Ntuthuko Mahlaba.
Mlangeni, a student from the University of South Africa (UNISA), says her ambitions to excel academically led her to seek assistance from the Office of the Mayor last year.
The mayor, together with the Director of Information Technology (I.T), approached Idol Consulting to sponsor Mlangeni. The budding academic was overwhelmed with emotions when the mayor finally handed her a brand new laptop and printer.

“Most of my university modules need a laptop, but unfortunately I could not afford one and I had exhausted all my options. I was at the verge of despair, until I approached the mayor for help,” remarked Mlangeni.
The budding academic was also thrilled and overwhelmed when the mayor finally came to her rescue.
Mayor Cllr. Dr Ntuthuko Mahlaba wished Mlangeni well in her studies. He also pleaded with her to spread similar acts of kindness once she completes her studies.

"We are one municipality that does not compromise when it comes to education, if it’s within our powers, we will never shy away from assisting anyone who has a genuine thirst for learning. Former president Nelson Mandela once said that ‘education is the most powerful weapon which one can use to change the world’. We want to emulate the former statesman and cultivate the culture of learning in our community. I would also like to thank Idol Consulting for partnering with us and helping Mlangeni realize her dream,” said Dr Mahlaba.

Later in the day, 14 Jan. 2020, the Newcastle municipality hosted education specialists from the Amajuba District, Department of Education stakeholders, mayors from the district and traditional leaders. The high-level meeting resolved to adopt new strategies to further improve the matric pass rate for the Amajuba District. The district achieved an overall pass rate of 85.2%, placing it second in the province after Ugu District, which only achieved 86.3%. The delegates took a resolution to work closely with parents, members of the community, within the respective municipalities in a bid to eliminate absenteeism in schools. The district also resolved to set a goal of achieving a matric pass rate above the ninety percent mark. The ambitious task was applauded by Newcastle Mayor Cllr. Dr Mahlaba, who committed himself to ensuring that that the municipality rallies behind such an initiative. Dr Mahlaba further announced that his office would double this year’s education assistance fund for academically deserving students.

“Newcastle has a long history and tradition of producing some of the country’s finest minds. We do not want to lose sight of this tradition, but want to add to this legacy. We are grateful to the parents and teachers from our district for pushing their children to the pinnacle. As a municipality, we will fully support any program that will add educational value in the lives of our learners. I would like to encourage learners to apply for the mayor’s study assistance funding,” said Dr Mahlaba.

Dr Mahlaba also wishes all learners well as the new schooling calendar commences tomorrow.

Applications for the Newcastle Municipality Study Assistance program close on the 20th of January 2020.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Kuqhashwa nini kanti lapho kumasipala knini ngafaka CV nenkonyane ngaphezulu

Asibonge.

We got Thousands of needy Students in Amajuba District...so you gonna nag us with 1 UNISA Student guys are you serious or its just a Joke😲😏☹️😀

kwAnde lathathe khona Mayor sibonga kakhul

Magasela wena owakithi syakubongela

syabonga siwumndeni halala cc

Siyambongela umntwana!!!

Great initiative from the Mayor there. I wish you could also help all those former students from your municipality who are now roaming in the streets unemployed after failed to secure employment from the municipality because they don't have political connections others is been like 2 years now sitting at home with no luck. So rather don't take any enrolment on career development if you know at the end only those who are connected will succeed. Some of those students you booted out have commerce and engineering related qualifications, one of the most critical scarce skills you need to get out of the mess you in and deliver quality services to the community. Municipality found in this mess and runned like Pakistan spaza shops because of those illiterate politicians who wants to run the show for everything.

Syambongela umtwana amen

View more comments

Monday January 13th, 2020 - 10:45 am

... See MoreSee Less

Techno Hub

KZN Techno Hubs : Driving Science, Technology & Innovation.

Customer Care

We value our customers, therefore always achieving satisfaction.

Report Fraud

We have adopted a proactive stance in the prevention of corruption.

Events

Get all the latest events that’s happening in and around Newcastle.

Business Listing

List your business on our Business Listing section and get known.

Stay Informed

Subscribe to our newsletter today and stay up to date with all the latest news in and around Newcastle KZN.
Fill in your email address below and click on the Subscribe button.